Gebruiksvoorwaarden

Naleving en beste praktijken

Waarmee kunnen we jou helpen?

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Mailz.be website en al zijn subdomeinen.

“Algemene voorwaarden”: gebruiksvoorwaarden, antispambeleid, privacybeleid, cookiebeleid en gegevensverwerkingsovereenkomst gepubliceerd op www.mailz.be.

“Mailz.be” Mailz, is een onderdeel van het Belgisch geregistreerd bedrijf KV-Designs – BE0502.926.192 – met hoofdkantoor in Kapelsesteenweg 82, 2930 Brasschaat.

“Website”: Mailz.be en alle subdomeinen.

“API”: applicatie-programmeerinterface om de diensten van Mailz.be te verbinden met andere websites, servers of applicaties.

“Gebruiker”: een persoon of bedrijf dat een account aanmaakt op de website van Mailz.be.

De primaire dienstverlening die Mailz.be biedt, is e-mailmarketing tool.

Geschiktheid

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de diensten van Mailz.be te gebruiken.
U moet echte en volledige contactgegevens in uw account en factuurgegevens opgeven.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en deze naleven.
U mag onze diensten niet gebruiken voor het versturen naar gekochte / gehuurde e-maillijsten of e-maillijsten die via internet zijn verzameld.
U mag onze diensten niet gebruiken voor het verzenden naar verzonnen / geschraapte e-mailadressen.
U mag niet meerdere gebruikersaccounts maken voor dezelfde domeinnaam / verzend e-mailadres.
Door onze diensten te gebruiken, garandeert u dat u voldoet aan de bovenstaande deelname vereisten. Mailz.be behoudt zich het recht voor om accounts van gebruikers op te schorten of te verwijderen om welke reden dan ook bekendgemaakt of niet openbaar gemaakt, en om deze deelnamevereisten op elk moment te wijzigen.

Beveiliging, accounts en wachtwoorden

Als u een online account op de website maakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en de aan u toegewezen API-sleutel. Het is aan u als accounteigenaar om uw wachtwoord en API-sleutel vertrouwelijk te houden. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en de API-sleutel, en alle andere acties die worden ondernomen in verband met uw account, of het gebruik van de website of API door dat account of die API-sleutel.

U neemt onmiddellijk contact op met Mailz.be als u vermoedt dat de beveiliging van uw account is geschonden.

Betalingen en kredieten

Betalingen voor onze jaar- of maandpakketten moeten steeds vooraf worden voldaan en kunnen niet worden gerestitueerd.

Terugbetalingen en geschillen

Mailz.be biedt een gratis demo mogelijkheid aan om onze e-mail marketingtool te evalueren. We moedigen onze klanten aan om onze platform te verkennen via onze demo voordat ze een jaar- of maandpakket aankopen. Door gebruik te maken van de diensten van Mailz.be gaat u ermee akkoord dat betalingen op de website onder geen enkele voorwaarde worden gerestitueerd, met uitzondering van bijzondere omstandigheden.

Algemene regels

Mailz.be verifieert e-mailadressen die je oplaad niet en zal geen wijzigingen of aanpassingen aan uw gegevens aanbrengen. De e-mail marketing oplossing van Mailz.be mag alleen worden gebruikt voor abonnees die zich hebben aangemeld.

Het falen van Mailz.be om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, vormt of wordt niet geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of van het recht om deze op een later tijdstip af te dwingen.

Afwijzing van garanties

De diensten van Mailz.be worden geleverd “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”. Noch Mailz.be, noch zijn eigenaren, werknemers, aannemers, leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat de diensten aan uw vereisten zal voldoen, foutloos, nauwkeurig, betrouwbaar, compatibel, tijdig of snel genoeg zal zijn of dat de toegang daartoe permanent en ononderbroken. U begrijpt dat u de API gebruikt of anderszins inhoud of diensten verkrijgt via deze website en API naar eigen goeddunken en risico. Mailz.be garandeert niet dat de informatie op de website of de informatie of het advies van de collega’s van Mailz.be volledig, nauwkeurig, niet misleidend of waar is.

Beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in om de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor enig verlies als gevolg van het gebruik van de website, services, tools, downloads, adviezen of ander gebruik van de diensten van Mailz.be. U stemt ermee in om de diensten te gebruiken en adviezen op eigen risico op te volgen. Mailz.be is niet verantwoordelijk voor vertragingen, downtime, fouten, inconsistente of onnauwkeurige resultaten. In geen geval zal Mailz.be, noch zijn eigenaren, werknemers, aannemers, leveranciers en licentiegevers aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) elke speciale , incidentele of gevolgschade; (ii) de kosten van aanschaf of vervanging van producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die meer bedragen dan €25.

Beëindiging

Mailz.be heeft het recht, naar eigen goeddunken van Mailz.be
De toegang tot en het gebruik van de diensten en API om welke reden dan ook beëindigen of weigeren aan een individu of entiteit, of

Beëindig een of al zijn diensten zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dat de dienstverlening wordt beëindigd, komen gebruikersaccounts niet in aanmerking voor restitutie voor ongebruikte bulk- of maandelijkse tegoeden. Elk account dat een openstaand bedrag aan Mailz.be moet betalen, kan worden opgeschort 30 dagen na de vervaldatum van het verschuldigde bedrag.

Als uw account is opgeschort, leidt het maken van een ander account automatisch tot opschorting, ongeacht of u al dan niet een betaling op een van de accounts hebt gedaan. Elk account dat gedurende meer dan 12 maanden geen activiteit vertoont, kan als inactief worden beschouwd. Als een account als inactief wordt beschouwd, kan het account worden verwijderd en kunnen alle gegevens die aan dat account zijn gekoppeld permanent worden gewist.

Elk account dat is opgeschort of verwijderd, kan alle ongebruikte tegoeden verliezen. Als uw account is opgeschort of verwijderd, of als de dienstverlening wordt beëindigd, komt u niet in aanmerking voor restitutie van betalingen die in het verleden zijn gedaan, ongeacht het aantal jaarlijkse- of maandelijkse tegoeden dat op uw account staat.

Wijzigingen

Mailz.be behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van zijn Algemene Voorwaarden te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden van Mailz.be periodiek te controleren op wijzigingen. Alle wijzigingen die zijn aangebracht in de gebruiksvoorwaarden, het antispambeleid, het privacybeleid, het cookiebeleid en de gegevensverwerkingsovereenkomst van Mailz.be worden onmiddellijk van kracht en uw voortgezet gebruik van of toegang tot de diensten en API na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden en Voorwaarden betekent aanvaarding van die wijzigingen. Mailz.be behoudt zich het recht voor om zijn website te wijzigen, op te schorten of te verwijderen (tijdelijk of permanent), of om zijn Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, en u bevestigt dat Mailz.be, noch zijn eigenaren, jegens u aansprakelijk zijn voor een dergelijke wijziging of verwijdering, en u bevestig ook dat u in geen geval in aanmerking komt voor terugbetaling voor betalingen die in het verleden zijn gedaan, ongeacht het aantal bulk- of maandelijkse tegoeden dat op uw account staat.

Rechtspraak

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Deze overeenkomst, inclusief het beleid dat is opgenomen in onze gebruiksvoorwaarden, het antispambeleid, het privacybeleid, het cookiebeleid en de gegevensverwerkingsovereenkomst, vormt de volledige overeenkomst tussen Mailz.be en waarmee u, de gebruiker, heeft ingestemd met het onderwerp hierin en met betrekking tot diensten zoals beschreven op de website van Mailz.be.