Privacy beleid

Maximale beveiliging van uw gegevens

Introductie

Dit privacybeleid is een uitbreiding op de gebruiksvoorwaarden van Mailz.be en maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Mailz.be.

We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en gebruikers te beschermen. Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, wanneer we het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen. In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar Mailz.be.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

In deze sectie hebben we uiteengezet:

 • de algemene categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk verwerken;
 • de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken;
 • en de rechtsgrondslagen van de verwerking.

We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browser -type en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw service gebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytics volgsysteem.

Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en services te analyseren en om te voorkomen dat gebruikers onze services misbruiken. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten. We kunnen uw accountgegevens verwerken (“accountgegevens”). De accountgegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot uw naam en e-mailadres, factuurgegevens, telefoonnummer. Deze accountgegevens worden door u verstrekt bij registratie en kunnen op elk moment in uw account worden bijgewerkt. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de werking van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming bij registratie en onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf. We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in elk verzoek dat u bij ons indient met betrekking tot onze diensten (“onderzoeksgegevens”). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt om u relevante goederen en / of diensten aan te bieden, op de markt te brengen en te verkopen. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en / of via onze website aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de transacties correct bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk de juiste administratie van onze website en ons bedrijf. We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante kennisgevingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. We kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op communicatie die u naar ons verzendt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens behorende bij de communicatie bevatten. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met gebruikers. Geef alstublieft geen persoonlijke gegevens van andere personen aan ons, tenzij we u daarom vragen.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden en op de rechtsgrondslagen uiteengezet in dit beleid. We kunnen uw contactgegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om contact met u op te nemen. Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden OF kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens die in deze sectie worden uiteengezet, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen te beschermen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens mogen niet worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van het delen van uw gegevens met de diensten die worden vermeld in “Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen” en Mailz.be’s eigen servers over de hele wereld.

Persoonlijke gegevens bewaren en verwijderen

Deze sectie beschrijft ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die we voor welk doel of doeleinden dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

We bewaren uw persoonsgegevens als volgt:
Contact- en factureringsgegevens worden gedurende minimaal 3 jaar na het aanmaken van uw account en maximaal 10 jaar na het sluiten van uw account bewaard.

Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Uw rechten

In deze sectie hebben we de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten onder de gegevensbeschermingswet zijn:

 • het recht op toegang;
 • het recht op rectificatie;
 • de rechtsgrondslagen van de verwerking;
 • het recht om de verwerking te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • het recht om toestemming in te trekken.

U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Als de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen.

In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen.

Die omstandigheden omvatten:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • de verwerking is voor directe marketingdoeleinden;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Er zijn echter uitsluitingen van het recht om te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen verwijdering; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we doorgaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens.

We zullen het echter alleen anderszins verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in de algemeen belang of de uitoefening van een officiële bevoegdheid die aan ons is verleend; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we de verwerking van de persoonlijke informatie stopzetten, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden opheffen, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is: toestemming; of dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een contract stappen te ondernemen, en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden.

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie toestemming is, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking vóór de intrekking.

U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact op te nemen met onze ondersteuning.